Hírek & események

Intézményvezetői pályázat


Intézményvezetői pályázat

Pályázat a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár intézményvezetői állására

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), valamint a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet alapján Kőszeg Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár intézményvezetői (vezető állású munkavállaló) munkakörének betöltésére.

A munkaviszony tartalma:

 • A munkaviszony az Mt. vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásával jön létre.
 • Új munkaviszony létesítésekor három hónap próbaidő kerül kikötésre.
 • A munkaviszony teljes munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre.

 

A munkavégzés helye: A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár székhelye (9730 Kőszeg, Jurisics tér 4.) és annak telephelyei

A betöltendő munkakör megnevezése: intézményvezető

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az intézményvezető az intézmény egyszemélyi felelős vezetője, felelős az intézmény szakszerű és törvényes működtetéséért. Vezetői munkáját munkaköri leírása alapján és a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített munkamegosztással végzi. Feladata az intézmény tevékenységének teljeskörű szakmai és gazdasági irányítása, szakszerű és törvényes vezetése. A közgyűjteményi feladatok ellátásának szervezése, összehangolása, az intézmény működtetése, a munkáltatói jogkör gyakorlása az intézmény dolgozói felett. Felel a szakmai munkáért, irányítja az intézmény szervezeti egységeit, koordinálja azok munkáját. Előkészíti az intézménnyel kapcsolatos döntéseket, megszervezi és ellenőrzi azok végrehajtását.

A munkakör betöltésének feltételei:

 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet és a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudás vagy magyar állampolgárság
 • a Közös Európai Referenciakeret szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret
 • elvárt iskolai végzettség: Az integrált kulturális intézmény intézményvezetőjének az integrált kulturális intézmény legalább egyik intézménytípusa kapcsán az intézményvezetőre meghatározott feltételeknek kell megfelelnie, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint:
 1. könyvtári alaptevékenységet tekintve: szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség, végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább ötéves szakmai gyakorlat
 1. múzeumi alaptevékenységet tekintve: mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász szakképzettség, végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlat, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik
 2. levéltári alaptevékenységet tekintve: mesterfokozatú szakirányú szakképzettség, végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlat, kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés igazolt elvégzése. Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Aki a képzést határidőben nem végzi el és a képzés elvégzését igazoló okiratot nem mutatja be, a munkakörben nem foglalkoztatható tovább. Mentesül a képzés elvégzésének kötelezettsége alól, aki jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik vagy a képzést az intézményvezetői munkakör betöltését megelőzően elvégezte és azt okirattal igazolja.
 • megbízása esetén a pályázó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét teljesíti.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Kőszegi lakóhely

A javadalmazás:

A munkabér az Mt. rendelkezései és a felek megállapodása alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója és a Képviselő-testület jóváhagyásával kerül megállapításra.

A munkaviszony kezdő és befejező időpontja:

Az intézményvezetői munkakör maximum öt év határozott időtartamra jön létre, 2023. június 1. napjától 2028. május 31. napjáig.

A pályázathoz csatolandó iratok:

 • szakmai önéletrajz
 • részletes szakmai és vezetési program
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok)
 • szakmai gyakorlat igazolása
 • államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés elvégzéséről szóló okirat, ennek hiányában nyilatkozat arról, hogy a képzést a vezetői munkakör betöltését követő két éven belül elvégzi és az erről szóló igazolást a munkáltatói jogkör gyakorlójának bemutatja
 • bérigény megjelölése (havi munkabér bruttó összege Ft-ban, egyéb személyi juttatások juttatási formánként havi szinten összesen bruttó Ft-ban)
 •  a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul (1. melléklet)
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy megválasztása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz (2. melléklet)
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy megválasztása esetén az Mt. 211. §-a szerinti összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség konkrét jellegét, formáját

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 28.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot 1 eredeti példányban, zárt borítékban, Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár intézményvezetői pályázat” megjelöléssel Kőszeg Város Polgármestere részére kell benyújtani postai úton vagy személyesen a

9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. címre

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Vargáné Kovács Anita, Telefon: 94/562-539, e-mail cím: vargane.anita@koszeg.hu

A pályázat elbírálásának módja és határideje:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül eseti bizottság hallgatja meg, majd a Képviselő-testület a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a miniszter véleményének figyelembevételével a soron következő ülésén dönt a munkaviszony létesítéséről/vezetői munkakör betöltéséről.

Közzététel:

 • Kőszeg Város Önkormányzatának honlapja
 • A Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár honlapja

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testület fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti és azt nem vonja elbírálás alá. Minden pályázó a saját kockázatára pályázik, a kiíró semmilyen pályázói kárt vagy a pályázat elkészítésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő pályázói költséget nem térít meg. A pályázat benyújtásával a pályázó egyúttal minden, az előbbiekben meghatározott feltételt magára nézve kötelezőnek elfogad.